postheadericon Wracamy na swoje tory!!!

Powoili wracamy z funkcjonowaniem naszego ośrodka, stosując wytyczne rządowe i sanitarne. Poniżej zamieszczamy treść regulaminu funkcjonowania w trakcie trwania epidemii COVID-19. Pod regulaminem załączamy oświadczenia dla dzieci i młodzieży (do wypełnienia przez rodziców lub opiekunów prawnych), a także dla osób dorosłych.

 

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W IWIERZYCACH Z/S W WIERCANACH W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 OD DNIA 8 CZERWCA 2020 r.
W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy o stopniowym ograniczonym przywracaniu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach.  Decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w obecnym reżimie sanitarnym została podjęta  w porozumieniu z organizatorem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
Cel wdrażania procedur:
1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych;
2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością GOK w Iwierzycach z/s w Wiercanach;
3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników GOK w Iwierzycach z/s w Wiercanach oraz odbiorców.
Zasady obowiązujące w  Gminnym Ośrodku Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach od dnia 8.06.2020 r.
1. Zachowanie dystansu społecznego.
2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących do ośrodka.
3. Obowiązkowa dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu mających bezpośredni kontakt  z osobami, które go użytkują.
4. Pracownicy GOK w Iwierzycach z/s w Wiercanach zachowują prawo do niewpuszczenia na teren obiektu osoby o znamionach choroby oraz osoby, która nie stosuje się do wytycznych.
5. Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami.
6. Wietrzenie grawitacyjne sal po każdorazowych zajęciach.
7. Ograniczona liczba osób:
a) zajęcia indywidualne (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują;
-b) zajęcia grupowe:
- sala widowiskowa max. 23 osoby + 1 osoba prowadząca
- świetlica – max. 6 osób + 1 osoba prowadząca
Zajęcia i próby odbywają się w grupach liczebnie dostosowanych do ograniczeń.
8. Na każdej próbie zespołów i innych form zajęć sprawdzana jest obecność z możliwością odtworzenia i przekazania stosownym służbom listy uczestników konkretnych prób wraz  z ich danymi w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
9. Ograniczenie do minimum spotkań i narad wewnętrznych: spotkania powinny być przeprowadzone przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem GOK-u w celu ustalenia terminu spotkania.
10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia proszeni są o niewchodzenie na salę zajęć.
11. Rodzice i opiekunowie zachowują zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy sobą.
12. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do jak najszybszego opuszczenia obiektu po zakończonych zajęciach.
13. Dyrektor GOK w Iwierzycach z/s w Wiercanach zachowuje prawo do natychmiastowego zawieszenia wszystkich lub wskazanych form działalności w przypadku zwiększenia ilości zachorowań,  powstania ryzyka zachorowania w instytucji, braku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych.

OŚWIADCZENIE dla osoby niepełnoletniej

OŚWIDCZENIE dla osoby dorosłej