postheadericon Regulamin uczestnictwa w zajęciach GOK 2019


Z a r z ą d z e n i e Nr 6/2019
Dyrektora GOK w Iwierzycach
z siedzibą w Wiercanach
z dnia 2 września 2019 r.


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach.


Na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983) oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach przyjętego Uchwałą nr X/34/2015 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 30 września 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach w brzmieniu jak w Załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Traci moc Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.


 
Załącznik
do Zarządzenia nr 6/2019
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach z dnia 02.09.2019

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY
W IWIERZYCACH Z/S W WIERCANACH

I.    PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE

1.    Gminny Ośrodek Kultury zwany w dalszej części regulaminu GOK, w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
2.    Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach artystycznych prowadzonych przez GOK.
3.    Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej GOK, w drukowanych materiałach informacyjnych oraz w siedzibie GOK w Iwierzycach z/s w Wiercanach, Wiercany 29.
4.    Zapisy na zajęcia odbywają się w terminie sierpień-wrzesień, bezpośrednio w siedzibie GOK. Za zgodą Instruktora zapisu na zajęcia można dokonać w terminie innym niż podany powyżej.
5.    Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala Dyrektor GOK wraz z prowadzącym instruktorem. Przynależność do grupy jest zależna od wieku i stopnia zaawansowania uczestnika. Program nauczania realizowany jest na  różnym poziomie trudności w zależności od możliwości uczestników.

II.    PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK jest:
a)    zgłoszenie uczestnika zajęć na stosownym formularzu zgłoszeniowym, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach, zwanego dalej regulaminem. W przypadku osób poniżej 18. roku życia zgłoszenie musi być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.
b)    zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu;
c)    uiszczenie opłaty regulaminowej zgodnie z cennikiem GOK, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Prawa uczestnika zajęć/ członka zespołu:
a)    uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez GOK,
b)    wysuwać wnioski dotyczące programowej działalności zespołu,
c)    uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych na terenie kraju i poza jego granicami, jak festiwale, projekty, zgrupowania, warsztaty itp.,
d)    wyjazdy na festiwale, obozy, projekty, zgrupowania i wydarzenia artystyczne są wyróżnieniem członka zespołu, a jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania zespołu i GOK na terenie kraju i poza jego granicami,
e)    Instruktor prowadzący ma również prawo do zmiany składu zespołu reprezentacyjnego,
f)    Instruktor prowadzący decyduje po konsultacji z Dyrektorem GOK o uczestnictwie danego członka zespołu w występie lub o wyjeździe  na występ krajowy lub zagraniczny.
3. Obowiązki uczestnika zajęć/ członka zespołu:
a)    wykonywanie poleceń Instruktora,
b)    systematyczne, punktualne oraz aktywne uczestniczenie w próbach, występach, zajęciach dodatkowych podnosząc swój indywidualny poziom artystyczny,
c)    dbałość o kostiumy, umundurowanie, instrumenty oraz inne mienie GOK,
d)    dostosowanie się do wytycznych Instruktora (np.: dotyczących stroju, uczesania, makijażu, zachowania itp.) podczas próby i w czasie występów zespołu.
e)    niepełnoletni członkowie zespołów mają bezwzględny zakaz picia alkoholu
oraz palenia papierosów podczas zajęć i imprez organizowanych przez GOK,
f)    być koleżeńskim, życzliwym, i pomocnym wobec innych członków zespołu,
g)    dbać o młodszych członków zespołu zarówno na próbach, występach jak i wyjazdach,
h)    swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię zespołów GOK, Gminy Iwierzyce, Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Województwa Podkarpackiego i Polski.
i)    w razie rezygnacji z przynależności do zespołu zwrócić kostiumy sceniczne i uzupełnić wszelkie zaległości finansowe. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za rozliczenie się z GOK materialne i finansowe ponosi rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć. Uczestnik ma obowiązek zgłosić swoją rezygnację z zajęć przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, czyli do ostatniego dnia bieżącego miesiąca u pracownika GOK.
j)    zapoznać się szczegółowo z niniejszym regulaminem, wyrazić zgodę na jego przestrzeganie, przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku uczestników niepełnoletnich oświadczenie o zapoznaniu się z w/w regulaminem podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć.
4.Skreśleniem z listy uczestników zajęć oraz usuniecie z zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik:
a)    złoży pisemną rezygnację z zajęć, dla osób niepełnoletnich rodzice/opiekunowie prawni,
b)    nie wniesie opłaty za zajęcia przez kolejne 2 miesiące, licząc od daty określonej w pkt. III.4
c)    nie przestrzega przepisów zawartych w niniejszym regulaminie oraz w wewnętrznych przepisach obowiązujących w GOK.

III.    PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1.    Częściowo zajęcia w Ośrodku Kultury są prowadzone odpłatnie. Z opłaty zwolnione są Chór WierCantus, grupa reprezentacyjna „ZPiT” Wiercany, Kapela Ludowa dorosłych i młodzieżowa.
2.    Informacja o wysokości opłat jest dostępna w siedzibie Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej a także pod nr tel. 17 22 21 024
3.    Odpłatność za zajęcia określona jest w zryczałtowanej wysokości bez względu na liczbę zajęć, przypadających w danym miesiącu.
4.    Opłaty wnoszone są z góry w dwóch ratach – pierwsza do 15 listopada, druga do 15 lutego. Sezon, za który obowiązuje opłata obejmuje 9 miesięcy licząc od października do czerwca.
5.    Płatności za udział w zajęciach dokonać można:
a)    przelewem na konto bankowe GOK: 57 9172 1013 0260 0592 2000 0010
w tytule przelewu podać należy:
– imię i nazwisko uczestnika,
– rodzaj opłacanych zajęć,
– wskazanie opłacanej raty;
np.: tytuł przelewu : Anna Kowalska, akrobatyka, listopad 2019.
b)     w siedzibie GOK (księgowość) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.
6.    W  indywidualnych przypadkach Dyrektor GOK może ustalić częściowe lub całkowite zwolnienie uczestnika zajęć z opłaty lub wydłużyć termin wpłaty za uczestnictwo w zajęciach.
7.    Podstawę do zwolnienia lub wydłużenia terminu stanowi wniosek uczestnika albo rodzica/opiekuna prawnego.
8.    W przypadku nie uiszczenia opłaty za uczestnictwo w zajęciach w wyznaczonych terminach i nie uzyskania zgody od Dyrektora GOK na wydłużenie terminu płatności oraz zwolnienia z opłaty, uczestnik zajęć zostaje skreślony z listy uczestników.
9.    W przypadku wcześniejszej rezygnacji z zajęć w trakcie sezonu uczestnik zajęć zostaje skreślony z listy uczestników i nie uiszcza opłaty za drugą ratę.
10.    Dokonywanie opłat za zajęcia kontrolowane jest przez Instruktorów prowadzących zajęcia lub Pracownika GOK.
11.    Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu opłaty.
12.    Rezygnacja z zajęć nie zwalnia Uczestnika zajęć od obowiązku uregulowania zaległych należności.
13.    Środki uzyskane z wniesionych opłat przeznaczone będą na  podniesienie jakości pracy placówki i częściowe dofinansowanie zgrupowań, udziału w przeglądach, festiwalach, konkursach, warsztatach, uzupełnienie strojów dla zespołów, doposażenie instrumentów  muzycznych, wyjazdów krajowych i zagranicznych.

IV.NIEOBECNOŚĆ I ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1.    Za nieobecność na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestnika GOK nie zwraca wniesionej opłaty oraz nie wydaje materiałów wykorzystywanych na nieodbytych zajęciach.
2.    W przypadku nieobecności trwającej ponad miesiąc (wyjazd, dłuższa choroba, pobyt w szpitalu itp.), zmniejsza się procentowo opłata przy kolejnej racie. Uczestnik zajęć płaci za te miesiące, w których uczestniczył przynajmniej w jednych zajęciach.
3.    Każda nieobecność na próbie lub planowanym występie musi być wcześniej zgłoszona osobiście lub telefonicznie przez członka zespołu instruktorowi, a w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica lub opiekuna prawnego.
4.    W uzasadnionych przypadkach GOK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa. Informacje dotyczące odwołania, przeniesienia lub odpracowania zajęć przekazuje Instruktor lub Pracownik GOK.

V.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPOSAŻENIE SAL/PRACOWNI

1.    Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu GOK. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni tej osoby.
2.    Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody Instruktora elementów wyposażenia, strojów, śpiewników itp. z sali gdzie odbywają się zajęcia.
3.    Członek zespołu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu stroje, kostiumy i rekwizyty. Zgubienie lub zniszczenie stroju, obuwia, rekwizytów itp. skutkuje zwrotem kosztów przez członka zespołu a w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica lub opiekuna prawnego.
4.    Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada Instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik dyżurny w GOK.
5.    Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w sali/pracowni /pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia. Pozostawiają salę po zajęciach w takim stanie, w jakim została przekazana.

VI.    ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ,
REGULACJA PRAWA DO WYKONANYCH PRAC

1.    Czas zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora i uzgodnionego z Instruktorem prowadzącym grupę.
2.    Obecność Uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez Instruktorów prowadzących zajęcia i odnotowana jest w dzienniku zajęć.
3.    W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć.
5.    GOK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje uczestników lub rodziców/opiekunów uczestników zajęć za pomocą podanej informacji telefonicznie lub na stronie internetowej GOK.
4.    Zajęcia, które wypadną w dniach ustawowo wolnych od pracy nie podlegają odpracowaniu w innym terminie.
5.    Zajęcia, które się nie odbędą z przyczyn nieobecności Instruktora realizowane będą w innym terminie.
6.    Podczas zajęć małoletni uczestnik znajduje się pod opieką Instruktora prowadzącego.
7.    Odpowiedzialność Instruktora za opiekę rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia zajęć, a kończy się z chwilą zakończenia zajęć.
8.    Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko w wieku do 12 lat włącznie bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie o jego samodzielnym powrocie do domu.
9.    GOK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem uczestników zajęć zaistniałe po zakończeniu zajęć.
10.    Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać sali, pomieszczenia w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody Instruktora prowadzącego.
11.    GOK nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników zajęć podczas ich trwania, chyba że zostaną one przekazane do przechowania Instruktorowi lub Pracownikowi GOK. Prosi się o nie przynoszenie rzeczy cennych.
12.    Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
13.    Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty, udział w festiwalach, zgrupowaniach, warsztatach itp., poza terenem i budynkami należącymi do GOK wymagają dodatkowej zgody rodzica lub opiekuna prawnego małoletniego uczestnika zajęć.
14.    Prace autorstwa uczestników zajęć powstałe podczas zajęć pod okiem instruktora przechodzą na własność uczestnika, jednakże GOK ma prawo do nieodpłatnego użyczenia całości bądź ich fragmentów w celach promocyjnych (wystawy, filmy, fotoreportaże na stronę internetową GOK oraz do publikowania w mediach i prasie). Dotyczy to tak prac plastycznych, ceramicznych, rękodzieła, fotografii, grafiki;  jak i muzyki, śpiewu, form teatralnych, literackich i innych.
15.    Uczestnicy zajęć są zobowiązani prezentować osiągnięcia i dorobek artystyczny oraz reprezentować GOK zgodnie z terminami wydarzeń kulturalnych, zapropo-nowanymi przez instruktora prowadzącego daną sekcję/grupę lub dany zespół.

VII.    POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.    Informujemy, że podczas zajęć, wydarzeń artystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez GOK będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób uczestniczących. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków   statutowych GOK oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, promocji i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez GOK.
2.    Biorąc udział w zajęciach oraz wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez GOK pełnoletni uczestnicy oraz rodzice i prawni opiekunowie małoletnich uczestników zajęć prowadzonych przez GOK wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych podanych do wiadomości GOK oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zespołów lub grup. Dane będą przetwarzane  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z uwzględnieniem  81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia w przypadku gdy przedstawiona osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Ponadto zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
•    osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
•    osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
3.    Wszystkie skargi i wnioski należy kierować ustnie lub pisemnie do Dyrektora GOK z opisem wniosku lub skargi wraz z pełnymi danymi zgłaszającego. Dyrektor GOK do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku lub skargi udzieli odpowiedzi pisemnej lub ustnej osobie składającej wniosek lub skargę.
4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor GOK.

 
Załącznik nr 1
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach

Karta zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach
w sezonie artystycznym 2019/2020

DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Zajęcia/zespół    
Imię i nazwisko    
Telefon/e-mail    
Data i miejsce urodzenia    
Pesel    
Adres    
Imiona rodziców/opiekunów    

1.    Będąc rodzicem/prawnym opiekunem* w/w dziecka oświadczam, że:
a)    wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach ……………………….….. organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach.
b)    stan zdrowia dziecka pozwala na udział w zajęciach. Równocześnie informuję, że dziecko choruje na ………………………………………………………………………/nie dotyczy*.
c)    w razie konieczności wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej mojemu dziecku.

    Oświadczam, że dziecko jest przez rodzica/opiekuna przyprowadzone na zajęcia i z nich odbierane przez osobę dorosłą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
    
    Oświadczam, że dziecko przychodzi na zajęcia i wraca samodzielnie z zajęć – rodzic/opiekun bierze    odpowiedzialność za jego drogę na i z zajęć, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

2.    Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka w zajęciach poza siedzibą GOK (występy, koncerty, przeglądy, plenery, pokazy, itp.) w dniach i godzinach ich planowanego trwania.
3.    Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO   wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach, Wiercany 29, 39-124 Iwierzyce, w związku z  jego udziałem w zajęciach, organizowanym przez GOK.
4.    Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka  w celu informacyjnym i promocyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach, w tym na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy .
5.    Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, wykonane podczas zajęć które mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach, w budynku placówki, w prasie lokalnej, a także wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących  i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby  określone w niniejszym oświadczeniu.
6.    Oświadczam, iż otrzymałam/-łem i zapoznałam/-łem się z regulaminem zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach i w pełni go akceptuję, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.


……………………………………………………..         …………………………………………………………...
           miejscowość, data                                                         podpis rodzica/opiekuna prawnego

ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną, dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach i wyjazdach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach.
 *niepotrzebne skreślić

    …..…………………………………………                      ………………………………………………
              miejscowość, data                                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego    

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO Gminne Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach informuje, że:
1.    Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach, Wiercany 29, 39-124 Iwierzyce w imieniu którego działa – Dyrektor;  tel. 17 22-21-024., e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2.    Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach jest adw. Jakub Curzytek, tel. 692616480, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3.    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu udziału w zajęciach organizowanych przez GOK.
4.    Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmioty przetwarzające.
5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczące Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8.    Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa Pani/Pana córki/syna w w/w zajęciach.
9.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Załącznik nr 2
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach


Zajęcia oferowane w danym roku artystycznym   
Opłata I rata - 80,00 zł/os.
Opłata II rata  - 80,00 zł/os.


1) patrz pkt. III.4 Regulaminu
2) patrz pkt. III.1 Regulaminu

 

Regulamin do pobranie w formacie PDF - KLIKNIJ